Centrum Pomocy > Regulaminy > Regulamin Konta Portalowego

Regulamin Konta Portalowego

I. DEFINICJE:
1. INTERIA.PL - oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 
5272644300 dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki).
2. Regulamin – niniejszy dokument.
3. Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:
  a. powiadomień
  b. forum 
  c. innych Serwisów wprowadzanych przez INTERIA.PL
świadczona na warunkach Regulaminu. 
4. Konto Portalowe - przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem, 
dostępna przez Internet po dokonaniu autoryzacji, wraz z mechanizmami umożliwiającymi zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i korzystanie z Serwisów.
5. Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.
6. Serwis – system stron WWW dostępny w pełnej funkcjonalności za pośrednictwem Konta Portalowego na stronach portalu.
7. Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika. 
8. Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie Forum.
II. Postanowienia ogólne: 
1. Konto Portalowe umożliwia Użytkownikom:
  a. zarządzanie danymi identyfikacyjnymi w ramach aktywowanych przez Użytkownika Serwisów,
  b. korzystanie z Serwisów,
  c. definiowanie ogólnoportalowego systemu powiadomień Ding.
2. Z Konta Portalowego w ograniczonym zakresie można korzystać również bez rejestracji zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług w INTERIA.PL.
3. Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 416593, NIP 5272644300
4. Kontakt z INTERIA.PL: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: bok@firma.interia.pl os. Teatralne 9a 31-946 Kraków 
5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można 
składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.
6. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują 
na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.
7. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą 
starannością.
8. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
  (a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  (b) Pamięć operacyjna: 512MB
  (c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość  1024x768 16bit
  (d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  (e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  (f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
Minimalne wymagania oprogramowania:
  (a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: 
  (b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
  (c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  (d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  (e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
9. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym, INTERIA.PL nie zamawia, nie dokonuje analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego 
użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
mają w tym zakresie zastosowanie.
10. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem.
11. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem:
  a. treści pochodzących od Użytkowników, 
  b. materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców
stanowią własność INTERIA.PL. 
12. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta 
13. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji, a INTERIA.PL oświadcza, iż Biuro Obsługi
Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje, ani nie weryfikuje uprawnień. 
14. Uczestnictwo w Serwisie łączy się z możliwością zapoznawania się z informacjami o Użytkowniku oraz informacjami i treściami 
zamieszczanymi przez Użytkownika przez innych uczestników Serwisu lub użytkowników sieci Internet. 
15. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji celach marketingowych, 
informacyjnych związanych z Serwisem w mediach Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, w taki sposób aby 
publikacja w mediach nie wskazywała na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem 
16. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
  a. oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, 
aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  b. oświadcza, że udziela INTERIA.PL bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści i ich utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, oraz publikacji w takich mediach jak Internet, 
prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna w związku z udostępnianiem Serwisu;
III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy
1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika 
ze skutkiem natychmiastowym.
2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres 
email bok@firma.interia.pl
3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia 
od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email
- lub w formie pisemnej. 
Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf 
4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 
  a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika 
postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - 
wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.
  b. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu 
udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. 
5. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak 
rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną. 
6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu. 
7. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika 
zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL na adres email bok@firma.interia.pl 
– z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika 
postanowień Regulaminu, 
8. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem 
ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.  
9. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
IV. Rejestracja
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  a. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
  b. akceptacja Regulaminu,
  c. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany na adres e-mail użytkownika. 
2. Administratorem Danych Osobowych jest INTERIA.PL, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, 
poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
3. INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie., tj.:
  a. do nawiązania, 
  b. ukształtowania treści Umowy, 
  c. zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,
  d. ujawnienia i wyjaśnienia działań niezgodnych z prawem. 
4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub 
innych danych identyfikacyjnych. Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie 
niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem 
identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu. 
5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania 
ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników. 
6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do profilu Użytkownika, w tym między 
innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na 
profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane 
przez wyszukiwarki. 
8. W ramach rejestracji Użytkownik podaje:
  a. adres e-mail, 
  b. hasło.
9. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
  a. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w Serwisie w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany 
do innego Użytkownika, 
  b. zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka w Serwisie ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest 
wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, 
nazwa historyczna). 
10. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji 
marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
11. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Portalowym oraz innymi usługami.
12. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że: 
  a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 
  b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  c. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści opublikowane na łamach Serwisu Forum, nie spowodowało 
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  d. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do 
opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania 
konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;
  e. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia 
połączenia się i korzystania Serwisu.
13. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji 
danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, 
statystycznych i marketingowych , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz na 
otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe 
Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody. 
V. Konto Portalowe
1. Funkcjonalność Konta Portalowego służy Użytkownikowi do:
  a. korzystania z Serwisów
  b. zarządzania:
   i. danymi identyfikacyjnymi w tym upublicznianie danych lub umożliwianiem wyszukiwania po określonych danych w Serwisach z których Użytkownik 
korzysta
   ii. ogólnoportalowym systemem powiadomień DING
2. W ramach Konta Portalowego Użytkownik może do swojego profilu dodać awatar tj. dowolny rysunek, z tym zastrzeżeniem, że zabronione jest dodawanie 
wszelkich obrazków, zdjęć o charakterze erotycznym, pornograficznym lub treści niezgodnej z obowiązującym prawem.
3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Serwisów poprzez ich ujawnienie na stronach Portalu oraz publikację w ramach takich 
Serwisów zasad korzystania. O ile w treści Zasad korzystania pojawi się odwołanie do Regulaminu, zasady korzystania z chwilą akceptacji przez Użytkownika 
stanowią integralną część Regulaminu.
4. W przypadku uruchomienia nowego Serwisu, Użytkownik chcący z niego skorzystać obowiązany będzie do akceptacji zasad korzystania dotyczących nowego Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Regulamin będzie mieć zastosowanie w sprawach nieuregulowanych i będzie stosowany odpowiednio.
5. Zasady korzystania dotyczące nowej Usługi stają się automatycznie częścią Regulaminu, z chwilą ich akceptacji przez Użytkownika.
6. Korzystanie z któregokolwiek Serwisu jest możliwe, tylko i wyłącznie przez Użytkownika poprzez akceptację zasad korzystania dotyczących Serwisu.
7. Z chwilą założenia Konta, Użytkownik zakłada Konto Portalowe. W ramach Konta Portalowego, Użytkownik może zarządzać swoimi danymi identyfikacyjnymi 
Użytkownika w Serwisach. Założenie Konta Użytkownika powoduje automatycznie utworzenie wizytówki z danymi określonymi w Profilu Użytkownika.
8. Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie innym Użytkownikom przeprowadzania wyszukiwania po danych określonych w Profilu Użytkownika o ile taką opcję w ramach Konta Portalowego dla danego Serwisu zaznaczył.
VI. Serwis Forum i komentarze
1. Właścicielem Serwisu Forum oraz dostawcą usługi elektronicznej Forum jest INTERIA.PL.
2. Warunkiem pełnego korzystania z Forum jest akceptacja Regulaminu.
3. Z Forum mogą korzystać osoby:
  a. Użytkownicy w pełnym zakresie, 
  b. inni użytkownicy Internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Forum, Użytkownicy oraz użytkownicy Internetu przeglądający Forum 
przyjmują do wiadomości, że ze względu na umieszczenie Forum w strukturze portalu INTERIA.PL ma do nich zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług przez INTERIA.PL, 
który jest akceptowany w momencie uruchomienia Stron portalu a publikowany w stopce każdej strony portalu.
4. Użytkownik ma prawo do:
  a. przeglądania Forum, 
  b. zamieszczania informacji zgodnie z Regulaminem.
5. Z chwilą zamieszczenia informacji w Forum, Użytkownik oświadcza, że: 
  a. zapoznał się z Regulaminem i zrozumiał jego treść, w tym w szczególności zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego. 
6. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie czynności w ramach Forum Użytkownik podejmuje na własne ryzyko w szczególności ma na uwadze, 
że z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. Treści Użytkowników (w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej),
  b. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich 
dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
  c. zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek 
przyczyn, 
  d. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
  e. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych 
od INTERIA.PL,
  f. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  g. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,
  h. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  i. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  j. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL, 
  k. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL,
  l. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie 
wirusami systemu Użytkownika.
7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
  a. Stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem. 
  b. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, 
  c. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  d. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie Wpisów i Komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas 
nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,
  e. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie;
  f. usunięcia:
   i. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) 
lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, 
product placementu, 
   ii. Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.). 
8. Niedopuszczalne jest:
  a. wprowadzanie do profilu łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych
  b. wprowadzanie treści do Serwisu które są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub nie korespondują z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu, ocena w tym 
zakresie przysługuje Administratorowi 
  c. z wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu będące przejawem reklamy, kryptoreklamy lub rozsyłania niechcianej informacji. Zawierające zwroty lub określenia 
powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub 
mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.
9. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników 
oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
10. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec 
osób trzecich. 
11. Działalność Użytkowników Serwisu związana z publikacją Treści, Wpisów czy Komentarzy nie jest działalnością dziennikarską w rozumieniu ustawy prawo prasowe z dnia 
26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r.) a jedynie realizacją prawa każdego obywatela do wyrażania własnych poglądów, określonym w art. 54 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm.).
VII. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych 
koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane. 
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem. 
3. Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, 
niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne. 
4. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem http://konto.interia.pl/regulamin/konto i zapoznawania się z nimi.
5. INTERIA.PL nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. 
VIII.	POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale 
XI ust. 7 i określać: 
  a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL, 
  b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, 
  c. zarzuty Użytkownika, 
  d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób
 zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych 
okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 
7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis 
zdarzenia reklamacyjnego.
IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności Konta Portalowego w poszczególnych Serwisach, który w sposób rażący lub uporczywy:
  a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  b. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  c. narusza postanowienia rozdziału V ust.2 
  d. zamieszcza wpisy i komentarze wypełniające znamiona określone w rozdziale VI ust.7 lit. e lub ust. 8 lub ust.9. 
2. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku 
otrzymania „wiarygodnej informacji”, INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez 
prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.
3. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie
 się zwłaszcza, ale nie wyłącznie: 
  a. zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji 
handlowej od różnych Użytkowników, 
  b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. 
Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej treść informacji oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres 
osoby zgłaszającej). 
INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień. 
X. POUFNOŚĆ
1. Osobiste dane, adresy e-mail będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami 
zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 
3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest INTERIA.PL. 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku 
procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa a informacja zostanie przesłana w formie mailowej.
2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze 
starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju. 
3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie. 
4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy 
zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub 
zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
  c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie 
przez Serwis dotychczasowych usług;
5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą 
elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
  a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, 
jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto 
Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
  b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim 
przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą 
pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres:bok@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL Sp. z o.o. , 
Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "Konto Portalowe". 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
Poprzednia wersja Regulaminu dostępna pod adresem technicznym: http://p.iplsc.com/-/0003OYY85NUC71HE.pdf

Reklama